มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.เชียงราย

4 สิงหาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นางสุวิมล กันทวี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและอบรมด้านประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติงานในกระบวนการด้านประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
 

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

 

ภาพ-ข่าว : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th