มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย - หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย JICA - THAILAND พร้อมคณะ

15 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

ฯพณฯ NASHIDA Kazuya และ Mr.MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

JICA - THAILAND พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ฯพณฯ NASHIDA Kazuya และ Mr.MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  (JICA- Japan International Cooperation Agency) พร้อมคณะ เพื่อติดตามโครงการความร่วมมืออาสาสมัคร จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมีผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและอาสาสมัคร JICA Ms. HASHINO Yukari ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัคร JICA ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในมิติด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ภายใต้โครงการ JICA Volunteer รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต   
สำหรับโครงการ JICA Volunteer  เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ร่วมกับ Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 2 ปี (เริ่มต้น พฤศจิกายน 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากอาสาสมัคร JICA ในด้านการดูแลผู้สูงวัย โดยอาสาสมัครดำเนินกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เหียะ และเป็นวิทยากร ผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

 

ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)           

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th