มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักเรียนอนุบาล โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม “แมลงน่ารู้ต้นไม้ที่รัก”

3 กันยายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 นักเรียนอนุบาล โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม “แมลงน่ารู้ต้นไม้ที่รัก”


          เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ และ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกปฐมวัย จำนวน 156 คน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา กล่าวต้อนรับ และนำนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยกิจกรรม “แมลงน่ารู้และต้นไม้ที่รัก” เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของแมลงและพืชต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องสเตอริโอ แว่นขยาย สวิงจับแมลง พร้อมเพิ่มทักษะประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และต่อยอดการเรียนรู้ทางชีววิทยาต่อไป

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th