มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

5 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

 

มร.ชม. ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565
 

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นหารือและสืบเนื่องเรื่องการพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ งานวารสารวิชาการ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการทางวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการอันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาและสังคม สำหรับกำหนดการประชุมเครือข่าย ฯ ครั้งต่อไป เจ้าภาพ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 

           


           


ภาพ – ข้อมูล : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี) 


ติดตามชมประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th