มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายโดยวิธีมัดย้อม”

6 กันยายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายโดยวิธีมัดย้อม”


            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายโดยวิธีมัดย้อม” ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและเอาชีพที่สอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด การพัฒนาทักษะทางธุรกิจโดยให้นักศึกษาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปจำหน่ายและสร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกสร้างอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ ที่ไม่อยู่ในศาสตร์ของตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา
          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิราพร ชุมชิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการมัดย้อม หลักการและเทคนิคการทำลวดลายมัดย้อม การทำความสะอาดและดูแลผ้ามัดย้อม การคิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า และการลงมือปฏิบัติมัดย้อมเครื่องแต่งกาย โดยมีตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th