มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เสริมสร้างอาชีพ จัดการอบรม “การประกอบอาหารสุขภาพเพื่อการจำหน่าย”

6 กันยายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เสริมสร้างอาชีพ
จัดการอบรม “การประกอบอาหารสุขภาพเพื่อการจำหน่าย”           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบอาหารสุขภาพเพื่อการจำหน่าย” ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและอาชีพที่สองให้แก่ตัวแทนนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด การพัฒนาทักษะทางธุรกิจให้นักศึกษาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปจำหน่ายและสร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกสร้างอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ ที่ไม่อยู่ในศาสตร์ของตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา

         ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีคำ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร, หลักการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบอาหาร, การเลือกบรรจุภัณฑ์, การคิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า ในการอบรมผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ, การบรรจุอาหารเพื่อจำหน่าย และการทำน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัวข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th