มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

9 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มร.ชม. เปิดเที่ยวบินพิเศษ จำลองบรรยากาศบนเครื่องบิน

ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับคณะนักเรียน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานเรียนรู้การทำงานด้านธุรกิจการบิน
 


ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมี อาจารย์กนกวรรณ กะดีแดง อาจารย์ชลิตตา วาริพินทุรักษ์ และ นายกิตติพัฒน์ ชาวพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน การทำงานในสาขาทีเกี่ยวข้องกับเส้นทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินที่กำลังฟื้นตัวในอนาคต โดยยังได้จัดกิจกรรมWorkshop ให้คณะนักเรียนได้ศึกษาและทดลองวิธีการออก Boarding Pass ของตัวเองและชมการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ บนเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านธุรกิจการบิน  อันจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพในอนาคต

 

 

 

 

 


าพ – ข้อมูล : นายกิตติพัฒน์ ชาวพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)


ติดตามชมประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th