มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565

12 กันยายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สถานประกอบการและคณะ เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของนักศึกษาที่หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องการ และลักษณะงานในหน่วยฝึกประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถไปฝึกได้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม, บริษัท KEC (ประเทศไทย) จำกัด, สถาบันภาษาเกาหลีคอนแด, เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม, โครงการชลประทานเชียงใหม่, โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่, โรงเรียนวัดเวฬุวัน, แผนก MEP โรงเรียนทางเลือก, โรงแรมมาลาดี รองเดวูซ์โฮเทล เชียงใหม่, โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่, อิ่มบุญสตูดิโอ, บริษัท วายุฟิล์มโปรดักชั่น จำกัด, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บริษัทหยินหยาง สดูดิโอ, บริษัท Intuition Music,บริษัทยามานาชิลิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเชียงใหม่, บริษัทนอร์ทเทิร์นอินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เฟริ์ม จำกัด และ สตาร์เอเวอร์นู (Star Avenue)


 


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

 

ขอขอบคุณภาพ  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th