มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการประชุมเตรียมการจัดพิธีบวงสรวงเสื้อวัดและถวายผ้าจุลกฐิน วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

14 กันยายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการประชุมเตรียมการจัดพิธีบวงสรวงเสื้อวัดและถวายผ้าจุลกฐิน วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์


            เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการพิธีบวงสรวงเสื้อวัด และพิธีถวายผ้าจุลกฐิน ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
           โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ เฝ้ารับเสด็จ และร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูล / ภาพจาก : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th