มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมแสดงผลงานวิจัย “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

14 กันยายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ร่วมแสดงผลงานวิจัย “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม”


            เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักวิจัยเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคการประชุม ในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
             ทั้งนี้มีนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเปลือกต้นลำไยเหลือทิ้งสำหรับสกัดเป็นผงสีย้อมธรรมชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา อินภักดี อาจารย์สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ โครงการวิจัยเรื่อง “การขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา และโครงการวิจัยเรื่อง “บล็อกรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกในชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ, อาจารย์ ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ และ อาจารย์ศีลวัตร สาธร อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th