มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แนะแนวการศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เส้นทางแพร่ - น่าน

15 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. แนะแนวการศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เส้นทางแพร่ - น่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยาลัย จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา เส้นทางแพร่-น่าน เมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน ณ โรงเรียนลองพิทยาคม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โรงเรียนสา อำเภอสา จังหวัดน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โรงเรียนน่านนคร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมี อ.วีระยุทธ สุภารส อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  อ.กิตติพงศ์ ติรณะรัต อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์นภมินทร์ ศักดิ์สง่า อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์ รักษาการหัวหน้างานรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล นายพลากร กวางนอน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ นายสุทธิพงษ์ อำภา นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้ข้อมูลแก่นักเรียน จำนวน 545 คน


          


         


         


        


       

      

       


       


      


ภาพ – ข่าว : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th