มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมผลิตรายการคลื่นใสวัยทีน 93.25 MHz

15 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมผลิตรายการคลื่นใสวัยทีน 93.25 MHz

อาจารย์ ดร.อุไร  ไชยเสน และ อาจารย์ ดร. อัญมณี ภักดีมวลชน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาผู้ประกาศ พิธีกรดำเนินรายการ และการออกแบบเสียง นำนักศึกษาจำนวน 38 คน เข้ารับฟังการสรุปการดำเนินการร่วมผลิตรายการ “คลื่นใสวัยทีน” เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของรายการ จาก คุณสุชญา มหาอินทร์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 พร้อมเยี่ยมชมการผลิตรายการวิทยุ เรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ในห้องส่งของสถานีเพื่อออกอากาศและถ่ายทอดสดรายการจาก Facebook live พร้อมทั้งเป็นผู้ร่วมรายการออกอากาศสด

ทั้งนี้รายวิชาจะส่งนักศึกษาร่วมผลิตรายการ “คลื่นใสวัยทีน” ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-13.30 น. เพื่อฝึกทักษะการพูดเพื่อการดำเนินรายการวิทยุ และเพื่อรับการประเมินทักษะและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินการเพื่อสอดรับกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา คือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะการใช้เสียงสำหรับผู้ประกาศ และพิธีกรดำเนินรายการ ทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปใช้ได้ต่อไปในอนาคต โดยจะเริ่มออกอากาศวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ติดตามรับฟังรายการได้ทาง คลื่น 93.25 MHz หรือ Download แอปพลิเคชันสำหรับฟังรายการได้ที่ shorturl.at/ghjz1      

           


          


          


            


         


        


        


        


ภาพ – ข่าว : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th