มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แนะแนวการศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เส้นทางปาย - แม่สะเรียง

15 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. แนะแนวการศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566 เส้นทางปาย-แม่สะเรียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยาลัย จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา เส้นทางปาย-แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ ในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี อ.นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  อาจารย์ ดร.วรมรรณ นามวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ   นายภควัต คชจันทร์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวอัญชลา  ทามัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล   และ  นายพฤทธิกร  ญาติกา นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลแก่นักเรียน จำนวน 962 คน


                    


         


         


        


ภาพ – ข่าว : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th