มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ให้แก่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

16 กันยายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ให้แก่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
            รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG โดยมีนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
            ทั้งนี้ในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการ U2T for BCG และกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) "ตำบลสันผีเสื้อ" ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ "เครื่องดื่มสมุนไพรดอกพญาสัตบรรณ" ภายใต้แบรนด์ Butterfly Devil Tree โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาชุมชน จากผลกระทบในเรื่องของ "กลิ่น" จากดอกของต้นพญาสัตบรรณ โดยส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่รู้สึกเวียนหัว คลื่นไส้ ได้ดำเนินการด้วยวิธีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกของต้นพญาสัตบรรณ การทดสอบชิม การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมต้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างรายการสู่ชุมชน และผลิตภัณฑ์ "กล่องเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อ" ภายใต้แบรนด์ Hello Butterfly ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์สัตว์ประจำถิ่น และเป็นสื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้กับเด็กนักเรียนได้อีกด้วย
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th