มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะจากนักศึกษาสู่วิศวกรสังคม “พัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม”

17 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะจากนักศึกษาสู่วิศวกรสังคม

“พัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม”

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว พร้อมกันนี้ได้ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษา และผู้แทนนักนักศึกษาจากทุกคณะ ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะสร้างเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม เสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนา Soft Skills ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา Soft Skills ของตนเองด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1: รู้จักคุ้นเคย เพื่อนพ้องน้องพี่ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “5เครื่องมือพัฒนา Soft Skills(1) “ฟ้าประทาน” โดยวิทยากร อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ และ อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง พร้อมคณะ “5เครื่องมือพัฒนา Soft Skills(2) กิจกรรม “นาฬิกาชีวิต” “Timeline พัฒนาการ” เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนราชภัฏเชียงใหม่ และ “5เครื่องมือพัฒนา Soft Skills(3) Timeline กระบวนการ MIC model โดยวิทยากร ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชื่น พร้อมด้วย อ.ดร.วิทญา ตันอารีย์, อ.ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค, อ.ไพรชา สุทนต์ และ อ.มุจลินท์ แปงศิริ “5เครื่องมือพัฒนา Soft Skills(4) “MIC model” วิทยากรโดย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา, อ.นิชธิมา บุญเฉลียว และคณะวิทยากร ,การอบรมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน งานพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม” โดย ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี พร้อมคณาจารย์ คณะวิทยากร และประเมินผลการสัมมนา โดย อ.ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค และทีมภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

 

ติดตามชมประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th