มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

20 กันยายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้

 ด้านการจัดการขยะแก่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดการขยะและผลกระทบสุขภาพจากการจัดการขยะ” ให้แก่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์  มาลา นายกเทศบาลตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ และผลกระทบสุขภาพจากการจัดการขยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเทศบาลตำบลขี้เหล็กอีกด้วย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย , อาจารย์ ดร.สิวลี  รัตนปัญญา และอาจารย์จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ , อาจารย์ ดร.พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร และอาจารย์มะลิวัลย์ พวงมณี ร่วมเป็นคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล : เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th