มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นทีมบ้านเพียงดิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรผักปลอดสารพิษ

21 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นทีมบ้านเพียงดิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรผักปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565  "ทีมเกษตรเพียงดิน" จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว Family group และคณะกรรมการในการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการผู้บริหารจากธนาคารออมสิน คุณนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8  และคณะ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผักปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพียงดินสันป่าเปา ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกเก็บกิน กิจกรรมคาเฟ่ผักรักสุขภาพ กิจกรรม Chic chef family กิจกรรมเรียนรู้เชิงนวัตกรรมรักษ์โลก หรือ eco  print  ช็อปผักปลอดสารพิษแบบบุฟเฟ่ และ การนำเสนอโครงการ "ฝากเลี้ยง" การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นของนักศึกษา "ทีมเกษตรเพียงดิน" ซึ่งมี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วย อาจารย์พรรณารัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน อาจารย์ กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทน์  และอาจารย์จุฑาลักษณ์  สายแปง

 
#TogetherWecanร่วมกันเราทำได้

#ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นCMRU

 

ภาพ - ข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th