มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการฯ "เรือชนะคลื่น" ประจำปี 2565

22 กันยายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการฯ "เรือชนะคลื่น" ประจำปี 2565

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "เรือชนะคลื่น" 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ ณ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร นำบุญจิตร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

            สำหรับในปี 2565 มีคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครบวาระเกษียณอายุราชการจำนวน 11 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล , ผศ.สนธยา สวัสดิ์ , อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.นาตยา วงศ์รักมิตร , ผศ.ดร.นิตยา สงวนงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ , ผศ.ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คุณประธาน วาดวิจิตร และสำนักงานอธิการบดี คุณสุรพล ใจมา , คุณอัมพร กันธะมา , คุณสายัณห์ จันทร์แก้ว
ข่าว /
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th