มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

22 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565  อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ บรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร นักวิจัย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  นำโดย อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ   บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะกรรมการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำวารสาร การพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานของวารสาร โดยมีตัวแทนคณะทำงานของวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านวารสาร จำนวน 8 วารสาร ได้แก่ วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ วารสารบัณฑิตวิจัย วารสารพิฆเนศวร์สาร วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร วารสารข่วงพญา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารครุศาสตร์ราชภัฎเชียงใหม่ และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน


าพ – เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

ข่าว – ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ติดตามชมประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th