มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Open House สาขาการศึกษาพิเศษ” ออนไลน์

23 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Open House สาขาการศึกษาพิเศษ” ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
รศ.ดร.ศศิพินธ์ สุขบุญพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม “Open House สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ” ตามโครงการเปิดบ้านการศึกษาพิเศษแบบออนไลน์  ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting ID : 950 388 6679  ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การแนะนำสาขาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ การแนะนำอาจารย์ผู้สอน การแนะนำสถานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพี่สอนน้องผลิตสื่อการสอนสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น

 


 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Fanpage : หลักสูตรการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือติดต่อ อ.อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ 08-9857-0504ดูรายละเอียดและร่วมกิจกรรม>> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th