มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU กสศ. สร้าง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย สร้างคุณภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

23 กันยายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU กสศ. สร้าง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 4
มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย สร้างคุณภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล


         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกสร กำปนาท และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านเกิด ลดปัญหาขาดแคลนครูและการโยกย้าย สร้างคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

               โอกาสนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมี ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี   อุทัยรัตนกิจ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ดร.ไกรยส   ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. และผู้บริหารสถาบันผลิตและพัฒนาครู ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมและพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย โรงแรมทีเคพาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี


ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : กสศ. ขอขอบคุณภาพจาก : กสศ. / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th