มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดูงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

24 กันยายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.
ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดูงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)


           เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พื้นที่เวียงบัว) อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์, อาจารย์ ดร.วิภาวี ศรีคะ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี, อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในภาพรวมและเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ได้รับการจัดอันดับใน Times Higher Impact Rankings 
ข่าว / ภาพ  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th