มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

24 กันยายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วยคุณกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2565 โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องบุคลิกภาพในการทำงาน โดย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีการบรรยายเรื่องระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา โดย อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี โดย คุณเดชาธร โชติรันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร โดย รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ การบรรยายเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(สายวิชาการ) โดย รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี การบรรยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดย คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ คุณสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี โดยมี บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมจำนวน 12 คน และ บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมจำนวน 34 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการไปใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

          


ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

และ นายรชานนท์ เชาว์เลขา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)


ติดตามชมประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th