มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 1/2565

 


            การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 1/2565
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
            ทั้งนี้ในการประชุมฯ ได้มีการสรุปกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว และ หอประชุมทีปังกรรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และกำหนดจัดงานบัณฑิตานุสรณ์ ถ่ายรูปหมู่ ถ่ายรูปกับญาติบัณฑิต ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th