มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณชั้น ๑๑, ๑๒ และ ๑๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/images.logo?filelogo=krut100.gif
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณชั้น ๑๑, ๑๒ และ ๑๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณชั้น ๑๑, ๑๒ และ ๑๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     

(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ 

ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น
               ปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 

บริษัท ซีอาร์ สเปเชียลิสต์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๖,๓๖๓.๖๓ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th