มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตราครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
--------------------------------------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น
          งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อันนาเทรดดิ้ง จำกัด (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๕


                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
                                                            รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

                                                        

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th