มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เชิญชวนครู อาจารย์ ร่วมอบรม กิจกรรม "สร้างครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า"

7 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เชิญชวนครู อาจารย์ ร่วมอบรม 
กิจกรรม "สร้างครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยีจำกัด
เชิญชวน ครู อาจารย์ ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรม "สร้างครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า"
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  - 20 พฤศจิกายน 2565 กำหนดจัดการอบรม วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร 29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจำนวนจำกัด 25 คน  ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th