มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เริ่มฝึกซ้อมการแสดงโขน เตรียมความพร้อมชุดการแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย

10 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

 

มร.ชม. เริ่มฝึกซ้อมการแสดงโขน

เตรียมความพร้อมชุดการแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย




เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกซ้อมการแสดงโขน เพื่อเตรียมความพร้อม ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี  วันสถาปนามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2567 จึงได้เตรียมจัดการแสดงสุดยิ่งใหญ่ ชุดโขน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวโดยเริ่มฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก ณ ลานหน้ากองพัฒนานักศึกษา จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด และ อ.ดร.วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล เป็นผู้นำฝึกหัดการแสดงโขนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแสดง ครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และ จัดแสดงชุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง                        ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567    







การแสดงโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่รวมคุณค่าแห่งสุนทรียภาพและศิลปะการแสดงของไทยทั้งทางวรรณศิลป์ ช่างศิลป์ 10 หมู่ และศิลปะการร่ายรำ โดยยังเปิดรับนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมแสดงในชุดการแสดง และจัดการฝึกซ้อม ทุกวันพุธ เวลา 17.00 - 20.00 น.  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

           

           

           

           

          

ภาพ – ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี) 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th