มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก"

11 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10

หัวข้อ "บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก"


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก" ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมบรรยายเรื่อง "บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก"

โดยที่ประชุมได้จัดให้มีการบรรยายในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ เรื่อง "ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต" วิทยากรโดย รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "เปลี่ยนงานที่ยุ่งยาก  ให้เป็นความท้าทาย" วิทยากรโดย ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ยุคใหม่ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การพัฒนาทักษะใหม่ของบุคลากรในยุค Metaverse" วิทยากรโดย คุณภานุวัฒน์  กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานด้วย Digital workflow" วิทยากรโดย คุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณภาสพันธ์ จิโนทา หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม
ทางด้าน คุณเรวัต  รัตนกาญจน์  ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กล่าวว่า การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถะของพนักงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สอดคล้องกับ การเข้าสู่ยุค Metaverse เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์สื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)   


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th