มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “FMS Full Moon ยี่เป็ง เฟส เฟียสๆ หมู่เฮามาม่วนโตยกั๋น”

11 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “FMS Full Moon ยี่เป็ง เฟส เฟียสๆ หมู่เฮามาม่วนโตยกั๋น” 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเทศกาลยี่เป็งล้านนา 2565 “FMS Full Moon ยี่เป็ง เฟส เฟียสๆ หมู่เฮามาม่วนโตยกั๋น” ณ บริเวณหน้าอาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ประกอบด้วย การอบรมประดิษฐ์โคมยี่เป็ง วิทยากรโดย พ่อครูพลเทพ และ แม่ครูสมจิตร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา การอบรมประดิษฐ์โคมยี่เป็ง  การประกวดกระทงใบตองของนักศึกษา ได้แก่


ทีม E.P.N.                  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

ทีม กระทงหยังวา          หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด

ทีม กระทงแน่นะวิ         หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการ

ทีม เชียงปาง               หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

ทีม 3 อาณาเขต           หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

ทีม ม่วงขาวน้ำเงินคราม   หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์

ทีม ดอกบัว                หลักสูตรการบัญชี

ทีม จันเป็ง                            หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

ทีม ทะลุกราฟ+           หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

 

โดยผลการประกวดกระทงใบตองฝีมือ โครงการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ ทีมม่วงขาวน้ำเงินคราม      หลักสูตรนิเทศศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม กระทงแน่นะวิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม 3 อาณาเขตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

นอกจากนี้ยังได้จัดการแสดงดนตรีโดยนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมในประเพณียี่เป็งเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ให้แก่นักศึกษา


 

 

ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th