มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.เฟ้นหา ฑูตกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565 “FMS Super Starlight 2022 เอื้องสำเภางามแอมบาสเดอร์” สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเฟ้นหา ฑูตกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565 “FMS Supe

11 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.เฟ้นหา ฑูตกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565

FMS Super Starlight 2022 เอื้องสำเภางามแอมบาสเดอร์”

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเฟ้นหาฑูตกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565 FMS Super Starlight 2022 เอื้องสำเภางามแอมบาสเดอร์” เพื่อสรรหาตัวแทนนักศึกษาเป็นทูตกิจกรรมประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในการเป็นตัวแทนนักศึกษาสำหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะBrand Ambassador ของคณะ โดยจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 90 ปีราชภัฎเชียงใหม่ โดยผลการประกวด มีดังนี้


         

เดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565  ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ สุขคำ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

รองอันดับ 1 เดือนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ นายอัครวินท์ บัวนวล จากภาควิชานิเทศศาสตร์

รองอันดับ 2 เดือนคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ นายประกาศิต ใจใหม่ จากสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

 

ดาวคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565  ได้แก่ นางสาวจิลลี่แอนน์ ยองเพชร จากภาควิชานิเทศศาสตร์

รองอันดับ 1 ดาวคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ โหล่เจ จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

รองอันดับ 2 ดาวคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ นางสาวพันรพี คำขัติ จากภาควิชาการตลาด

 

ดาวจรัสแสงคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 ได้แก่นายชาลิสา ดิษยวรโชติ จากภาควิชานิเทศศาสตร์

รองอันดับ 1 ดาวจรัสแสงคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ นายอริสรา ปัญญาสุข จากภาควิชาการตลาด

รองอันดับ 2 ดาวจรัสแสงคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ นายกีรติ ดำรงไชย จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายอริสรา ปัญญาสุข จากภาควิชาการตลาด

Fms Social media ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ โหล่เจ จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

FMS Congeniality 2022 ได้แก่ นางสาวลิลลดา ตรีรัตน์พิบูลย์

Mplus Thailand Ambassador ได้แก่

1. นายวัฒนชัย แซ่เฮ้อ จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

2. นางสาวจิลลี่ จิลลี่แอนด์ ยองเพชร จากภาควิชานิเทศศาสตร์

3. นายชาลิสา ดิษยวรโชติ จากภาควิชานิเทศศาสตร์

Attitude Clinic Ambassador ได้แก่  นายประกาศิต ใจใหม่ จากสาขาการเป็นผู้ประกอบการ

Q Clinic Ambassador ได้แก่ นางสาว จิลลี่แอนด์ ยองเพชร จากภาควิชานิเทศศาสตร์

Lisa Clinic Ambassador ได้แก่ นายชาลิสา ดิษยวรโชติ จากภาควิชานิเทศศาสตร์

ขวัญใจบ้านนางงามคุณกุ๊กไก่ ได้แก่ นายชาลิสา ดิษยวรโชติ จากภาควิชานิเทศศาสตร์

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th