มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม”

12 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม”


               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้ นายอำพล เจริญสุข นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำตัวแทนนักศึกษา นายวัชรพล เดชะปราปต์ นายกองค์การนักศึกษา นางสาวจันทร์ประภา ติ๊บปละ ประธานฝ่ายวิศวกรสังคม องค์การนักศึกษา นายใต้ฟ้า ต๋าฝั้น อุปนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ นายพีรวิชญ์ สุคำภา ประธานฝ่ายวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์ นายกฤษดา องมล, นางสาวมาลิตา ต๋องเรียน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายกฤษณะพล นิยมเชื้อ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม” เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม คิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ คิดเป็น ทำเป็น ฝึกประสบการณ์ร่วมกับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างสถาบัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

             ในการประชุมสัมมนาจัดให้มีกิจกรรม Up skills ครอบครัววิศวกรสังคม การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผู้นำนักศึกษากับเทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ในศตวรรษที่ 21 สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีตัวแทนผู้นำนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 300 คน
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


ข่าว : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th