มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ตัวแทนนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาวิชาการ “Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ”

15 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 
ตัวแทนนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาวิชาการ
“Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ”


              เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษา นายวัชรพล เดชะปราปต์ นายกองค์การนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565 “Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ” จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนในภาคเหนือได้รับทราบทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังมุมมองเกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือและแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและคว้าโอกาสจากกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลและความยั่งยืน 
              นอกจากนี้ นายวัชรพล เดชะปราปต์ ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษา แสดงความคิดเห็นในการประชุมแบงก์ชาติชวนคุยสัญจร ในหัวข้อ “มองอนาคตภาคเหนือ ผ่านเลนส์ของคนรุ่นใหม่ (New Gen)” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการปรับตัวของภาคเหนือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงินโลก โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และบุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนตัวแทนจากภาคธุรกิจต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th