มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)”

16 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)”เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจด้านตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมสำหรับใช้ประกอบการจัดทำเขียนโครงการวิจัยและจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำความรู้ไปพัฒนาการเขียนโครงการวิจัยและโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา เป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลตอบแทนทางสังคม (SROI) และกรอบคิดและเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม  ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัยร่วมการอบรมทั้งในรูปแบบ online และ onsite จำนวน 125 คน

         

         

         


         


ข้อมูล :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)   


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th