มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มร.ชม. ขึ้นดอย ร่วมค่ายสิงห์อาสา

19 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มร.ชม. ขึ้นดอย ร่วมค่ายสิงห์อาสา


              เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤจิกายน 2565 คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวรัญญารุ่ง แซ่เต๋น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวสุภานัน แซ่ว้าง และนางสาวนารีรัตน์ สายสุคนธ์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยหนาว” จัดโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนาม “กลุ่มสิงห์อาสา” ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ทั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแจกเสื้อกันหนาว และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


ข่าว : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th