มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักกีฬา E-sport ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Who is the imposter "สู้ยิบตา" คว้ารองชนะเลิศ ROV USTCM ครั้งที่ 11

21 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 นักกีฬา E-sport ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Who is the imposter
"สู้ยิบตา" คว้ารองชนะเลิศ ROV USTCM ครั้งที่ 11


            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นักกีฬา E-sport มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Who is the imposter ได้แก่ นายปฏิพล ไชยอานันท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอนุพงศ์ ชัยจอมกูล, นายจิรภัทร เฉิดเจิม, นายบุลากร พงศ์รัชตะอนันต์, นายนันทวัฒน์ ทันวัน และนายทดน้ำ มุตตระ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี อาจารย์ประธาน คำจินะ เป็นผู้จัดการทีม อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี เป็นผู้ควบคุมทีม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬา E-sport (ROV) โดยพ่ายให้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ A ด้วยสกอร์ 1 – 2 เกม ณ อาคาร มจร.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

           สำหรับการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 นี้ มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ข่าว : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : อาจารย์ประธาน คำจินะ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th