มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

22 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.ดร.รณวีร์ พาผล ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ ศูนย์วิจัยชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวตำบลแม่หอพระ วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี ตัวแทนเทศบาลตำบลแม่หอพระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร "ตามหาสระไอ" นำนักศึกษา และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวฯ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศวัฒนธรรมในพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี เพื่อปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง สามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนในตำบลแม่หอพระและเชื่อมโยงสู่ชุมชน อื่น ๆ ต่อไป 

ภาพ – ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th