มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม CMRU HUSOC AMBASSADOR “มนุษย์สัมพันธ์ ชาติพันธุ์ราชภัฏ”

23 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม

CMRU HUSOC AMBASSADOR  “มนุษย์สัมพันธ์ ชาติพันธุ์ราชภัฏ”


 

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สัญญา  สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CMRU HUSOC AMBASSADOR  “มนุษย์สัมพันธ์ ชาติพันธุ์ราชภัฏ” ภายใต้โครงการพัฒนาทูตกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านต่าง ๆ และค้นหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดี ไหวพริบดี มีความสามารถ และกล้าแสดงออก เป็นตัวแทนของทูตกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ และไปคัดเลือกต่อในระดับมหาวิทยาลัยตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือโดยมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 2,100 คนแบ่งกิจกรรมประเภทการประกวด ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดือน ประเภทดาว และประเภทดาวจรัสแสง ผลการประกวด CMRU HU.Soc.Embassador ประเภทเดือนได้แก่  B01 นายวชิรวิทย์  ยอดสาร (การพัฒนาชุมชน) ประเภทดาว ได้แก่ G09 นางสาวทอแสง  บัวเทพ (ศิลปะการแสดง) ประเภทดาวจรัสแสง ได้แก่ T02 นายศุภกร แซ่โกว (ภาษาอังกฤษ) รองอันดับ 1 ประเภทเดือน ได้แก่  B10 นายกิติพงศ์ จันทร์แก้ว (การท่องเที่ยว) ประเภทดาวได้แก่ G06 นางสาวศริญญา ประดาจิตร (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ประเภทดาวจรัสแสง T03 ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ นุชบุญเลิศ (ศิลปะการแสดง) และรองอันดับที่ 2 ประเภทเดือน ได้แก่ B03 นายวีรภัทร  จำปาศิริ (ภาษาจีน) ประเภทดาวได้แก่   G03 นางสาววิชญาดา ศรีธนะ (ภาษาจีน) และ ประเภทดาวจรัสแสงได้แก่ T04 นายพัทธพล  พันอาจ (การท่องเที่ยว)


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

ภาพ - ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : น.ส.พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ.)


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th