มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

“เปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา CMRU” 2565 คึกคัก ! นักศึกษากว่า 4,000 คน ร่วมงานเต็มพื้นที่

23 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 “เปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา CMRU” 2565 คึกคัก ! นักศึกษากว่า 4,000 คน ร่วมงานเต็มพื้นที่

           23 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา CMRU” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการฝึกพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านชมรมต่าง ๆ อันจะนำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี
           ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ชมรม To be number one และได้เกียรติจาก นายแพทย์บัญชา ใจตรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ให้ข้อมูลสิทธิบัตรทองและการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะ วิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษากว่า 4,000 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอข้อมูลจากตัวแทนนักศึกษาชมรมต่าง ๆ ซึ่งได้มีการจัดแสดงผลงานและเปิดรับสมัครสมาชิก จำนวน 32 ชมรม แบ่งเป็น ด้านวิชาการ 7 ชมรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 2 ชมรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 14 ชมรม ด้านกีฬาและนันทนาการ 3 ชมรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 5 ชมรม และด้านสิ่งแวดล้อม 1 ชมรม ประกอบด้วย ชมรมเพื่อนภูผา, ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ, ชมรม คริสเตียน CMRU, ชมรมกีฬาดาบไทย CMRU, ชมรมจูริส ปี 2, ชมรมต้นกล้าสิทธิมนุษยชน, ชมรมจากใจให้แผ่นดิน, ชมรมนักศึกษาเพื่อสันติภาพ, ชมรมแนะน้องให้นำ, ชมรม CMRU BAND, ชมรม To be number one, ชมรมค่ายคณิตจิตอาสา, ชมรมรักษ์ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม, ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ, ชมรมจิตอาสาเพื่อการท่องเที่ยว, ชมรม Handball CMRU, ชมรมลมหวนถิ่น, ชมรมสู่โลกกว้าง, ชมรมกล้าดีศรีราชภัฏเชียงใหม่, ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชมรมเทิดคุณธรรม, ชมรมกตัญญูคลับ, ชมรมกรีนโรบอท, ชมรมต้นกล้านิติศาสตร์, ชมรมจิตวิทยาสัมพันธ์, ชมรมบุญหลวง, ชมรมสมาธิและบำเพ็ญประโยชน์, ชมรมโปรแกรมประยุกต์, ชมรม CHRISITAN LIFE HACK CLUB, ชมรมถันยารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชมรมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน บริษัท ร่วมออกบูธ รวมถึงกิจกรรมช็อป ชิม ชิล Food truck กว่า 15 ร้านค้า และการแสดงดนตรีจาก CMRU BAND สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาจากคณะ วิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th