มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

3 ทีม นักเต้น รร.สาธิต – ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2023 ได้ไปต่อระดับภาค

24 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

3 ทีม นักเต้น รร.สาธิต – ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับจังหวัด

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2023 ได้ไปต่อระดับภาค          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2023 ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคัดเลือกทีม Dancercise เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้ง 3 รุ่น จำนวน 10 ทีม และตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เข้าไปแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป โดยนักเต้น จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ระดับ ได้แก่


รุ่น Junior ทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่รุ่น Pre-Teenage ทีม Yes All-Lights โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  รุ่น Teenage ทีม TWISTER มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                                         

โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจและมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขัน

ขอขอบคุณภาพ – ข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

www.facebook.com/tobenumberonecm


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th