มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

24 พฤศจิกายน 2565 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง การซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

…………………………………………………….

 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

                         กระดาษ ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม  จำนวน  ๕,๖๙๐  รีม (๕๐๐ แผ่น)

                         [เลขที่อ้างอิง ๖๕๑๑๑๕๐๐๐๐๐๕๕ เสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

                         ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

         ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓ ในวันและเวลาราชการ

        ในกรณีที่ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ ภาพสินค้า พร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

         

                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th