มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

                                                                                                                            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

--------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จำกัด (ให้บริการ) ในราคาทั้งสิ้น ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

 

                                                ประกาศ  ณ วันที่  ๕ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๖

 

 

                                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                                      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

ไฟล์แนบ ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th