มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คว้ารางวัล การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ.2566

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คว้ารางวัล

การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ.2566 


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคเหนือตอนบนประจำปีพ.ศ 2566 ในฐานะสถาบันสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคเหนือตอนบน นั้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินผลงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคเหนือตอนบนได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลปรากฏว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลดังนี้

- นางสาวเกวลิน สายบุญทา  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จากการส่งผลงานประเภทที่7 นักศึกษาCWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ผลงาน การพัฒนาการผลิตและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอะซิติกจากน้ำส้มสายชูหมักโดยใช้สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียโดยมี  อาจารย์นริศรา วิชิต ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา


- นางสาวสิรินทรา กันทะวี และ นางสาวนภสร มีใจ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการส่งผลงานประเภทที่ 6 นักศึกษาCWIE ที่มีโครงงาน/ ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น


สำหรับการมอบรางวัล CWIE ดีเด่น เป็นกิจกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่องและชมเชยนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่มีผลงานด้านการดำเนินงาน CWIEดีเด่นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การคิดค้นการพัฒนาผลงานและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคล้องตามปรัชญาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของสถานศึกษาและสถานประกอบการในประเทศไทยสร้างแรงบันดาลใจ เป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อเผยแพร่และเป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงผลงานกระบวนการนำไปสู่การเรียนรู้และการแบ่งปันอันจะก่อให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป


ข้อมูล:ประกาศเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน( สถาบันแม่ข่าย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ข่าว: นางสาวพัชริดาเขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

ศูนย์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)  


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th