มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการชำรุด จำนวน ๑ คัน

11 พฤษภาคม 2566 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการชำรุด จำนวน ๑ คัน

------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน ๑ คัน พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนหมายเลข นค-๓๔ เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อรถยนต์ราชการชำรุดที่ขายทอดตลาด

๑.๑ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ เป็นผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะให้ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประมูล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนเฉพาะการนั้นๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย

              ๑.๔ ไม่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งทำการแทนบุคลากรดังกล่าว

๒. ราคาเริ่มต้นในการประมูล

ราคาเริ่มต้นในการประมูลขายทอดตลาดฯ ครั้งนี้ เริ่มต้นที่วงเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้เข้าร่วมประมูลจะขานสู้ราคาต่ำกว่าราคาผู้ขานสู้ราคาไว้ก่อนหน้าแล้วนั้น มิได้

          ๓. กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลซื้อรถยนต์ราชการชำรุดที่ขายทอดตลาด

              ๓.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียนซื้อเอกสารการเข้าประมูลซื้อรถยนต์ราชการชำรุด มีดังนี้

                   (๑) ลงทะเบียนซื้อเอกสารการประมูลฯ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับค่าขายเอกสารการประมูลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                   (๒) วิธีการซื้อเอกสารการประมูลฯ สามารถซื้อเอกสารการประมูลด้วยตนเองที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยต้องยื่นหนังสือแสดงความเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี มายื่นในวันซื้อเอกสารการประมูลด้วย

                        หากผู้ใดไม่นำเอกสารข้างต้นมาแสดง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายเอกสารดังกล่าว

                   (๓) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการลงทะเบียนและขายเอกสารโดยเด็ดขาด และผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์และมิได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารในการประมูลครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลแต่อย่างใด

              ๓.๒ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูรถยนต์ราชการชำรุดที่ขายทอดตลาดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หากรายใดไม่ไปดูรถยนต์ราชการชำรุดในวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าประมูลเข้าใจและทราบในรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และจะยกเหตุใดขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

              ๓.๓ กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูล มีรายละเอียด ดังนี้

                   (๑) ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลต้องมายื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูลฯ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้วยตนเองที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง  ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมชำระเงินค้ำประกันการประมูลฯ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

                   (๒) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลต้องมาแสดงตนตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                   (๓) เริ่มเข้าสู่กระบวนการประมูลสู้ราคาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือโทรสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๓๖๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

                                                          รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th