มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการชำรุด จำนวน ๑ คัน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการชำรุด จำนวน ๑ คัน

------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน ๑ คัน พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนหมายเลข นค-๓๔ เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อรถยนต์ราชการชำรุดที่ขายทอดตลาด

๑.๑ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ เป็นผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะให้ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประมูล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนเฉพาะการนั้นๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย

              ๑.๔ ไม่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งทำการแทนบุคลากรดังกล่าว

๒. ราคาเริ่มต้นในการประมูล

ราคาเริ่มต้นในการประมูลขายทอดตลาดฯ ครั้งนี้ เริ่มต้นที่วงเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้เข้าร่วมประมูลจะขานสู้ราคาต่ำกว่าราคาผู้ขานสู้ราคาไว้ก่อนหน้าแล้วนั้น มิได้

          ๓. กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลซื้อรถยนต์ราชการชำรุดที่ขายทอดตลาด

              ๓.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียนซื้อเอกสารการเข้าประมูลซื้อรถยนต์ราชการชำรุด มีดังนี้

                   (๑) ลงทะเบียนซื้อเอกสารการประมูลฯ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับค่าขายเอกสารการประมูลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                   (๒) วิธีการซื้อเอกสารการประมูลฯ สามารถซื้อเอกสารการประมูลด้วยตนเองที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยต้องยื่นหนังสือแสดงความเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี มายื่นในวันซื้อเอกสารการประมูลด้วย

                        หากผู้ใดไม่นำเอกสารข้างต้นมาแสดง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายเอกสารดังกล่าว

                   (๓) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการลงทะเบียนและขายเอกสารโดยเด็ดขาด และผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์และมิได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารในการประมูลครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลแต่อย่างใด

              ๓.๒ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูรถยนต์ราชการชำรุดที่ขายทอดตลาดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หากรายใดไม่ไปดูรถยนต์ราชการชำรุดในวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าประมูลเข้าใจและทราบในรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และจะยกเหตุใดขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

              ๓.๓ กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูล มีรายละเอียด ดังนี้

                   (๑) ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลต้องมายื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูลฯ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้วยตนเองที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง  ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมชำระเงินค้ำประกันการประมูลฯ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

                   (๒) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลต้องมาแสดงตนตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                   (๓) เริ่มเข้าสู่กระบวนการประมูลสู้ราคาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือโทรสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๓๖๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

                                                          รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา