มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัล Product Champion 2565 “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ”

12 พฤษภาคม 2566 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คว้ารางวัล Product Champion 2565 “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ” 


              อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์  บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้และสร้างความมั่นใจเรื่องการฉายรังสีในอาหาร เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ส่งผลิตภัณฑ์ “อาหารพื้นถิ่น” พื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Product Champion 2565 นั้น

 

              ขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตัดสินผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 131 ผลิตภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญคือ เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชุมชน และสามารถใช้รังสีในการยกระดับคุณภาพหรือมูลค่า เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบด้วยจุดดำเนินการ 3 จุด ได้แก่ จุดดำเนินการที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จุดดำเนินการที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจุดดำเนินการที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

              โดย จุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สตรอเบอรี่อบแห้ง นางสาวพิสมัย  รอดสวาสดิ์ จาก ฮานาดะฟาร์ม จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกข่า นางเนตรนภา  เจียตระกูล จาก น้ำพริกข่า ยายบัวจันทร์ จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ลูกอมขิง Bigmatch นายธีรวัฒน์  ธิติไกรกุล จาก หจก.ธิติพูนผล จ.เชียงใหม่ 

              สำหรับจุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดถึงเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล ส่วนรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แยมสามสหายล้านนา จากห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม จ.เชียงราย และผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน แม่จัน จ.เชียงราย 

              ส่วนจุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ แป้งกล้วยไข่ จาก คุณอัญชลีพร แสงเอี่ยม จ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ชาเกสรกล้วยไข่ ชาหัวปลีกล้วยไข่ จาก คุณสุกัญญา จันทะเกตุ จ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกน้ำย้อยไข่เค็ม จาก คุณณัฐกานต์ พงษ์สุวรรณ จ.กำแพงเพชร 

              ทั้งนี้จะได้มีพิธีมอบรางวัล Product Champion 2565 (ภาคเหนือ) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องเร่งอานุภาค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละจุดดำเนินการจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 รวมถึงรางวัลชมเชย จะได้รับโล่และใบประกาศจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th