มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ปฏิบัติหน้าที่ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ปฏิบัติหน้าที่ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand – FFT) ประจำปี 2566 โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 2 อัตรา โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย สำนักงานโครงการสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Queen’s Project Office – QPO) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ทั้งนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เวบไซต์ http://tica-thaigov.mfa.go.th/ เลือกหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ((Friends from Thailand – FFT) ประจำปี 2566 หรือ Scan QR Code (ในรูป) เพื่อศึกษาข้อมูลการรับสมัคร รายละเอียดคุณสมบัติ และดาวน์โหลดใบสมัคร กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 42412 หรือ 42402 - 03


           ** ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๖ **ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา