มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

 

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

          เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายคมสันต์  บังคมเนตร รักษาการหัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ช้างไทย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

         ในการประชุมครั้งนี้คณะผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการ และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้ร่วมกันหารือสาระสำคัญ ประกอบด้วย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 การสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 35 และการจัดการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 8 การขับเคลื่อนรายวิชา GE วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง จิตอาสาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเครือข่ายเชิงรุกในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตใจให้แก่นักศึกษาไทยทั่วประเทศ การวางแผนทางการเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการลดปัญหาหมอกควันและการเผาป่าในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการประเมินทักษะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

         นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ ดร.นภาภรณ์  จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click


ข่าว : สุกัญญา
  แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th