มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบ Credit Bank จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

16 พฤษภาคม 2566 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบ Credit Bank จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
            อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสที่เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบ Credit Bank ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว โดยเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจระบบคลังหน่วยกิต และนำความรู้มาส่งเสริมหรือประยุกต์ใช้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสำนักส่งเสริมวิซาการและงานทะเบียน ตระหนักถึงการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ที่ต้องการมีความรู้ หรือผู้เรียนที่ออกจากระบบมหาวิทยาลัยไปแล้ว สามารถเข้าเรียนได้ตลอดชีวิต
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th