มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

adiCET ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมระดมความคิดเห็น จัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585)

18 พฤษภาคม 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 

adiCET ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมระดมความคิดเห็น

จัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585)


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 โดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จำนวน 130 คน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด สถานการณ์ในมิติต่าง ๆ ปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวทางการจัดทำเป้าหมายพัฒนาจังหวัด 20 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565


ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ทำหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำนวย สื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดในกิจกรรมระดมสมอง สำหรับการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ในฐานะทีมผู้วิจัย “โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” นำทีมวิทยากรโดย ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา คณบดี adiCET และ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อ.ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายอานนท์ ผัดแปง และนายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักวิจัย รวมทั้ง นายนิพนธ์ ศรีตระกูล และนายธนัญชัย สาทะกลาง นักศึกษาระดับปริญญาเอก adiCET

 


สำหรับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะยาวและให้เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ ตลอดจนการกำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และโครงการที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

 ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th