มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)

18 พฤษภาคม 2566 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) 

         เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.เสกสรร  ท้าวทุมมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 6 จำนวน 24 คน ซึ่งจัดอบรมเมื่อวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 27044 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

         ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) ดำเนินการโดย กรมการจัดหางาน ซึ่งได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถานฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้แก่คนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

           ในการอบรมมี อาจารย์ ดร.ภาวนา  เพ็ชรพราย ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ อาทิ การปรับพื้นฐานภาษาเกาหลี การใช้ภาษาเกาหลีในการดำเนินชีวิตประจำวัน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในที่ทำงาน การทำธุรกรรมสำคัญต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาคู่มือ คำเตือน คำสั่ง ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน ที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมไปแล้วจำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2565 จำนวน 21 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2565 จำนวน 16 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 17 – 23 กันยายน 2565 จำนวน 32 คน รุ่นที่ 4 วันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2565 จำนวน 35 คน รุ่นที่ 5 วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 15 คน และรุ่นที่ 6 วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2566 จำนวน 24 คน รวมมีผู้ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 143 คน
ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล / ภาพ : สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th